top of page

תקנון האתר

 1. כללי

 2.     א. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
      ב. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
      ג. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
      ד. החברה לא תהיה חייבת או כפופה לתנאים נוספים או אחרים, אלא אם כן מקורם בהוראת חוק שלא ניתן להתנות עליה. כל תנאי מתנאי השימוש או התקנון אשר יש בו, במפורש או במשתמע, משום התנאה מותרת על הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, והוראת כל דין אחר, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “הוראות הדין”), יראו אותה כגוברת על הוראות הדין.
      ה. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן  תקנון זה. כל שינוי יהיה תקף אך ורק ממועד פרסומו באתר.
      ו. כותרות הפרקים לא ישמשו בפרשנות התקנון.
      ז. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

  2. רכישת מוצרים באתר
      א. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו”ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות.
      ב. החברה אינה נושאת באחריות למידע המצוי באתרי צד ג’ אליהם ניתן לגשת מן האתר.
      ג. רכישת המוצרים מחייבת מסירת פרטים בהתאם לנדרש בדף ההזמנה.
      ד. המשתמש נושא באחריות מלאה לשגיאות בפרטים שנמסרו.
      ה. החברה  אינה מציגה כל מצג ואינה אחראית על תשלומי מיסים, מכסים, מע”מ ו/או כל היטל אחר שיוטלו על משלוח שהוזמן על ידי המשתמש.
      ו. המחירים המוצגים באתר עשויים להתעדכן בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף והנכון הוא המחיר שמופיע לאחר המעבר לסיום ביצוע הרכישה.
      ז. הזמנה תחשב כהזמנה שהושלמה אך ורק לאחר אישור התשלום על ידי חברת האשראי/חברת ארנק אלקטרוני/אחר.
      ח. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שתבחר לכבד.
      ט. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמשתמש  לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
      י. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה.
  3. החברה עושה כמיטב יכולתה להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי כל מוצר לרבות תמונות. ייתכנו אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות שבתום לב ואלה לא יהוו עילה לאחריות או חבות של החברה.

 3. 4. אספקה והובלת המוצרים                                                                                                                                                        

 4. א. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המשתמש תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
       ב. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות תנאי חברת השליחויות  יחייבו את הלקוח.
       ג. במקרים בהם מסופקים המוצרים באמצעות דואר ישראל, לכתובת המשלוח שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה. המוצרים יישלחו בכפוף לזמן האספקה של דואר ישראל ואינם ניתנים לבקרה ולשליטה על ידי הנהלת האתר ו/או הספקים.

 5.      ד. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:

 6.      כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.

 7.      כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.

 8.      מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

 9. 5. זמני אספקת המוצרים המצוינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’ לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וימי חג).
      א. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
      ב. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המשתמש יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול.
  6. ביטול רכישה מצד המזמין
      א. ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לווטספ 0587112239
      ב. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
      ג. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למשתמש  הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המשתמש בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.
  7. המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

 10.     א. ביטול רכישה מצד החברה

 11. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

 12. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למשתמש , והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

 13. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למשתמש  כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

 14. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 15. 8. זכויות יוצרים                                                                                                                                                                          

 16. א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
       ב. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
       ג. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.adinurseeyebrowartist.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה או שלחברה רשות שימוש בהם. שום דבר האמור בתקנון זה אינו מהווה הרשאה להשתמש באיזה מאלה ללא קבלת הסכמתו של הבעלים החוקי.
       ד. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה או בעלים חוקי.

 17. 9. אחריות                                                                                                                                                                               

 18. א. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, למוצרים.
      ב. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר.
      ג. החברה אינה נושאת בכל אחריות בגין מוצרים שאספקתם נעשית על ידי צדדי ג’ ונרכשו מאותם צדדים שלישיים גם אם המשתמש הגיע אליהם דרך האתר.
      ד. המוצרים והשירותים באתר מוצגים בתום לב ללא סינון מקדים, ולהמחשה על ידי החברה אין בהצגתם המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים של המוצרים ו/או השירותים, תכונותיהם ו/או טיבם. המשתמש מקבל את החלטת הרכישה על פי שיקול דעתו הבלעדי והחברה לא תישא בכל אחריות.
      ה. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, לרבות הפרעות הנובעות מתפעול האתר, תקלות אצל ספקי האינטרנט או שרות האחסון ותשתיות והמשתמש פוטר את החברה מאחריות לכל נזק שייגרם בנסיבות אלה.
      ז. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

 19. 10. סודיות ופרטיות                                                                                                                                                                     

 20. א. כל פרטיו האישים של המשתמש(שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.                                               ב. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר בכל הקשור בו.
         ג. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
         ד. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
        ה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש \ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
        ו. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המשתמש הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
        ז. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
       ח. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
       ט. בנסיבות שאינן בשליטתה של החברה ו/או הנובעות מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש  ו/או למי מטעם המשתמש עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 21. 11. שימוש לא ראוי                                                                                                                                                                    

 22. א. משתמש שיעשה שימוש בלתי ראוי באתר יהיה אחראי לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות ושכ”ט עו”ד, אשר ייגרמו על ידי כך.
       ב. מבלי לגרוע מן האמור לעיל לחברה זכות לערוך או לשנות או למחוק תכנים וחשבונות בגין שימוש לא ראוי
       ג. שימוש לא ראוי משמע לרבות פרסום של דבר שהוא מפר בכל דרך שהיא זכויותיהם של אחרים, מאיים, פוגעני, מטעה, מעליב, משמיץ, דוחה, חודר/מפר פרטיות, גס, מגונה או באופן אחר מעורר התנגדות, מעודד התנהגות פלילית, מסית לאלימות, מקים עוולה אזרחית ו/או מפר בדרך אחרת כל חוק ו/או דין ו/או אשר מכיל דבר פרסום או שידול בקשר למוצרים או שירותים כלשהם.
  12. דין ושיפוט
       א. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
      ב. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
      ג. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.
      ד. הפרטים שנרשמו במחשבי החברה (או מחשבי החברה המנהלת או מאחסנת את האתר) יהווה ראיה לכאורה לכל דבר ועניין.

 23.  

 24. האתר בבעלות עדי דקל קוסמטיקס בע”מ  (ח.פ.: 516762952)  (להלן: “החברה”).

 25. האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע, (בין היתר) למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

bottom of page